išlaikyti

išlaikyti
išlaikýti 1. tr. Ds išturėti rankoje: Širdį drąsią ir ginklą rankoj išlaikyk! S.Nėr. Tas kvailys sako: „Nebegaliu durių išlaikyti, mesiu!“ BsMtII163.neleisti ištrūkti, suvaldyti: Vienas jautis Jonui ištrūko, nubėgęs ir atsigėrė, o kitą jis išlaikė BsPIII6. | prk.: Tu jam neduok kurt ugnies: neišlaikýsi puodų Jrb. 2. tr. R266, OsG173, N, Mžk išauginti, išmaitinti: Pavyzdingai išlaikė ir atšėrė arklius sp. Jie išlaikytą (peržiem išmaitintą) karvę pardavė Ds. | refl. tr.: Karvę išsilaikýdavo, bulbių pasisodindavo Pc. Tu negalėjai nė ožkos išsilaikýtis Krg.duoti pragyvenimą, lėšas pragyventi: Povilui teko iš algos išlaikyti abu senuosius J.Dov. Turi savo šeimyną išlaikyti GK1939,152.refl. išgyventi, pramisti: Kaip jūsų mylista žiemos bėdoj išsilaĩkėt? K.Donel. Kone per visą vasarą jie (galvijai) stokojo ir vargingai išsilaikė K.Donel1. 3. tr. R129, Š išsaugoti, neprarasti: Obalius išlaikiaũ lig šiam laikui J. Sunku tai išlaikyti, kas daugiem tink VP43. Jis vos savo gyvastį gal išlaikýti KII13. Padorumą išlaikýti 26. Partija visą laiką išlaikė vadovaujančios jėgos poziciją (sov.) sp. Reiks parduot [daiktai] ir vaikam pinigai išlaikyt Lp. Išlaikė paslaptį kaip moteriškė V625. Nariai šįkart nė tylos nebesugebėjo išlaikyti J.Paukš. Kursai raitas joja, savą gyvastį neišlaikys CII300. Idant sėklą iš savo tėvo išlaikytumbim BB1Moz19,32. ^ Mergaitė ne rugių aruodas – neišlaikýsi Bsg. | refl. tr.: Jampi … išsilaikykiam BPI124. 4. tr. išsaugoti ką kokioje padėtyje, palikti sveiką, gyvą, nesugadintą: Te išlaiko jis visus sveikus ir linksmus K.Donel1. Visi giminės kalė jam į galvą, kad jis turi išlaikyti viską tvarkoje . Sėmens gerai išlaikytos, tai ir linai geri Alk. Natūralią lino spalvą galima išlaikyti . Išmilaikai tu gundymuos, taipojau visose bėdos prš. | Norėdamas išlaikyti visus teismo formalumus, teisėjas paklausė pirklio, ar jis pripažįsta, kad ąsotis tas pats J.Balč. Šeši daiktai yra, kurie mergystą apvalo, išsaugoja ir išlaiko DP473. | refl. BPII91: Čia taip pat daugybė meldyklų ir kitos jų labai gražios ir gerai išsilaikiusios Šlč. Vyne, sultyse ir kituose vaisių bei uogų gėrimuose iš dalies išsilaiko ir vitaminai . Raštas gerai išsilaikęs A1884,386. Ir kad namai patys tarp savęs nesutinka, tai jie negal išsilaikytis Bb1Mr3,25. | Išsilaikykit (susilaikykite) … ir nuo kraujo CII1006. | Jis vienas teišsilaikė (liko gyvas) BB1Moz42,38. | Bulbės nesušalusios per žiemą išsilaĩkė žemėse J. O ir aš pati vos išsilaikiau po rūtų pašakėle, po juodu vainikėliu Sch5. 5. intr. išbūti, ištverti kurį laiką: Statiniai [obuoliai] išlaĩkė [žiemą] Ėr. Nevalgęs ilgai neišlaikysi GK1939,152. 6. tr. R337, N likti atspariam, atsispirti spaudimui, tempimui…: Svogūno laiškas nebeišlaikė, pukšt – ir nutrūko . Katilas išlaikė visus mėginimus . | Kolūkinė santvarka garbingai išlaikė rūsčiuosius Didžiojo Tėvynės karo išmėginimus (sov.) sp. Ir neproginis eilėraštis toli gražu ne visada išlaiko metų bandymą A.Vencl. Neišlaikyti kritikos sp. | refl.: Ir Domui sunku išsilaikyti ant kojų . Vaitas, neišsilaikęs balne, kaip pėdas krito į arimą V.Myk­Put. | Tik kovodami tegalime išsilaikyti I.Simon. Ant jų kelio negali išsilaikyt nė trobos, kurias tarytum vėjas nuneša BsVXX. 7.
ne\išlaikyti intr. neištverti, neiškęsti, nesusivaldyti: Pakalnienė prisiglaudė prie lango ir neišlaikiusi pravirko . Vieną vakarą nors ir kantri Juozo širdis neišlaikė V.Mont.
8. intr. būti tinkamam, tverti: Tie drabužiai munie dvejus metus išlaikė Vvr. 9. tr. ištesėti, išpildyti: Jis duotojo žodžio neišlaiko GK1939,152. Jei prižadą išlaikysi, tai padėsiu, o taip – eik sau Grž. 10. tr., intr. praturėti kurį laiką: Penkis metus išlaĩkėm tą karvę Pc. Gaidys, išlaikytas par devynelius metus, sudeda kiaušinį, iš kurio, sako, možna esą išperėtie aitvaras BsPII181.palaikyti kurį laiką atvirą (fotoaparato objektyvą): Nuotrauka, skirta astrometrijos darbui, išlaikoma tik tiek, kad rūpimos žvaigždės išeitų smulkiais, gerai pro mikroskopą įžiūrimais taškais P.Slavėn. 11. intr. išbūti, užtrukti, nepraeiti: Kai pradėjo šalt, tai ligi pačių Velykų ir išlaikė Ds. | refl.: Patvinęs Nemuno vanduo išsilaikė ligi 6 val. prš. Gerą valandą pas juos ir po jų akim pasiliekt alba išsilaiko BPII22. Dvi dienas išsilaikė puikus oras . 12. tr. apimti, talpinti: Pradeda basu, o baigia altu, vadinas, išlaiko oktavą Blv. 13. tr. junginyje su daiktavardžiu žymi atlikimą, baigimą veiksmo pagal to daiktavardžio reikšmę: Jeigu išlaikys egzaminus, galės eit toliau [mokytis] Klvr. Jis mišią jau išlaikęs KI146. 14. tr. laimėti ką laikant, neliečiant ko: Avižas reikia pjauti, ką čia iš jų išlaikýsi Ll. \ laikyti; aplaikyti; atlaikyti; dalaikyti; įlaikyti; išlaikyti; nulaikyti; palaikyti; perlaikyti; pralaikyti; prilaikyti; sulaikyti; užlaikyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • išlaikyti — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Išlaikyti poziciją ar rajoną karine jėga. atitikmenys: angl. hold pranc. tenir …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • išlaikyti — išlaikýti vksm. Dãrant kai kuriàs núotraukas tùri būti išlai̇̃koma ilgiaũ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išlaikyti — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Skrydžių valdymo srityje – laikyti orlaivį tam tikroje erdvės vietoje, kurią galima nustatyti tiesiogiai stebint ar kitais būdais pagal Oro eismo valdymo tarnybos nuorodas. atitikmenys: angl. hold pranc.… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • hold — išlaikyti statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Išlaikyti poziciją ar rajoną karine jėga. atitikmenys: angl. hold pranc. tenir …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • tenir — išlaikyti statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Išlaikyti poziciją ar rajoną karine jėga. atitikmenys: angl. hold pranc. tenir …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • hold — išlaikyti statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Skrydžių valdymo srityje – laikyti orlaivį tam tikroje erdvės vietoje, kurią galima nustatyti tiesiogiai stebint ar kitais būdais pagal Oro eismo valdymo tarnybos nuorodas. atitikmenys: angl. hold… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • maintenir en attente — išlaikyti statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Skrydžių valdymo srityje – laikyti orlaivį tam tikroje erdvės vietoje, kurią galima nustatyti tiesiogiai stebint ar kitais būdais pagal Oro eismo valdymo tarnybos nuorodas. atitikmenys: angl. hold… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • išturėti — išturėti, ìšturi (ištùri NdŽ), ėjo LVI821; Amb 1. tr. L, Žž, Mžš pajėgti, laikyti, kad nepabėgtų, neištrūktų, išlaikyti: In virveliūtės veda telyčią, neìšturi Klt. Ir išturėk, kai ir taũ patį arklys vedžioja Trgn. Išturėsi tu arklį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlaikymas — išlaĩkymas sm. (1) 1. R384,264, K → išlaikyti 2; išauginimas, išmaitinimas, priežiūra; pragyvenimo lėšos: Šit ir algą, ir išlaikymą žada! rš. Už išlaikymą padėkavot B. Turim … jo lobį ir išlaikymą Vln18. Išlaikymop mūsų priguli SE175. Vis, ką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • deferment of initial mandatory military service — privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimas statusas Aprobuotas sritis karo prievolė apibrėžtis Privalomosios pradinės karo tarnybos ar alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos nukėlimas tolesniam laikui Savivaldybės atrankos komisijos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”